top of page
САЕМ НА МЕБЕЛ / FURNITURE FAIR 2023

Саемот на мебел 2023 се одржa во периодот од 29. март до 02. април во Комплекс Борис Трајковски. На посетителите им овозможи на едно место да ја проследат богатата понуда на повеќе од 40 директни изложувачи со претставени 85 брендови. Саемот го посетија над 15.000 посетители што говори дека ваква манифестација е потребна на македонската јавност. Саемот на мебел 2023 им овозможи на посетителите на едно место да ја проследат богатата понуда и да ги набават омилените парчиња мебел за својот дом, како и да уживаат во декорираниот простор. Саемот на мебел овозможува на едно место да се види разновидна понуда на мебел за дневни, спални, детски соби, трпезарии, кујни, бањи и секако дополнителни декоративни понуди за домот. Партнер на Саемот на мебел 2023 беше Комерцијална банка АД Скопје, која на посетителите на саемот им понуди атрактивни кредитни производи за купување на посакуваните парчиња мебел. Посетителите имаа ексклузивна можност на специјалниот штанд на Комерцијална банка да се информираат и да аплицираат за разновидни кредитни производи. / The FURNITURE FAIR 2023, was held in the period from March 29th to April 2nd in the Complex - Boris Trajkovski. It allowed the visitors to look at the rich offer of more than 40 direct exhibitors with 85 brands represented in one place. The fair was visited by over 15,000 visitors, which indicates that such a manifestation is expected and needed by the public. The FURNITURE FAIR 2023 allowed visitors to look at the rich offer in one place and get their favorite pieces of furniture for their home, as well as enjoy the decorated space. At the fair a diverse offer of furniture for living rooms, bedrooms, children's rooms, dining rooms, kitchens, bathrooms and of course additional decorative offers for the home, was presented. The Partner of the FURNITURE FAIR 2023 was Komercijalna Banka AD Skopje, which offered visitors attractive credit products for the purchase of the desired pieces of furniture. Visitors had an exclusive opportunity at the special stand of Komercijalna Banka AD Skopje, to get information and apply for various credit products.

35. МЕЃУНАРОДЕН САЕМ НА КНИГА / 35. INTERNATIONAL BOOK FAIR 2023

Периодот од 4ти до 10ти Мај 2023, Арената – Борис Трајковски во Скопје беше исполнета секојдневно со бројни посетители, љубители на пишаниот збор, креативната авторска мисла, читањето, новите книги, од целата држава, кој го посетија 35тиот Меѓународен САЕМ НА КНИГА 2023, каде традиционално покровител е Министерството за култура на Република Северна Македонија. На јубилејното издание на САЕМОТ НА КНИГА се одржаа безброј средби со автори, а ова издание го одбележа и најголемиот број на промоции кои досега се одржале на Саемот на книга и кои го надминаа борјот од 60 промоции како во Промотивниот центар, така и на штандовите на издавачите. Авторските средби беа многубројни и ја збогатија атмосферата во Арената. Бројката на посетители надмина 30.000 верни читатели, а во таа бројка се вбројуваат и групните посети на ученици кои дојдоа од училиштата од целата држава, што покажува дека љубовта кон книгата се стекнува од најмала возраст. На САЕМОТ НА КНИГА се претставија вкупно 63 издавачки куќи од земјата и регионот. / The period from 4th to 10th May 2023, the Arena - Boris Trajkovski in Skopje was filled daily with numerous visitors, lovers of the written word, creative author's thought, reading, new books, from all over the country, who visited the 35th International BOOK FAIR 2023, where traditionally the patron is the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia. Countless meetings with authors were held at the jubilee edition of the BOOK FAIR, and this edition also marked the largest number of promotions ever held at the BOOK FAIR, which exceeded the number of 60 promotions both in the Promotional Center and at the stands of the publishers. Author meetings were numerous and enriched the atmosphere in the Arena. The number of visitors exceeded 30,000 loyal readers, and that number also includes group visits of students who came from schools from all over the country, which shows that the love for books is acquired from an early age. A total of 63 publishing houses from the country and the region presented themselves at the 35th edition of the International BOOK FAIR.

САЕМ ЗА ТРАНСПОРТ / TRANSPORT EXPO 2023

Саемот за ТРАНСПОРТ 2023 се одржa од 7ми до 09ти јуни 2023 година, на отворен простор од 7.000 m2 во комплексот Борис Трајковски. На Саемот за транспорт изложуваа познати импортери на товарни возила, приклучни возила, како и голем број на брендови со палета на комерцијални возила, автобуси, градежна механизација, транспортни и логистички компании, пратечка индустрија и услуги.  Бизнисот е еден од главните столбови на општеството и економијата, а саемските манифестации се едни од поголемите двигатели за развој на бизнис мрежата, во различни индустрии. Саемот за ТРАНСПОРТ покажа дека интересот од страна на деловната публика беше голем, а затоа е доказ и деловната посета која достигна бројка од 5.000.  Во групата на брендови - учесници се вбројаа вкупно 30 директни учесници, а на тековното издание на Саем за транспорт учествуваат 45 брендови од државата, но и регионални и светски имиња во светот на транспортот и логистиката.  / The exhibition TRANSPORT EXPO 2023 was held from June 7th to June 9th, 2023, on an open space of 7,000 m2 in the Boris Trajkovski complex. At the TRANSPORT EXPO, well-known importers of cargo vehicles, plug-in vehicles, as well as a large number of brands with a range of commercial vehicles, buses, construction machinery, transport and logistics companies, supporting industry and services exhibited. Business is one of the main pillars of society and economy, and fair events are one of the biggest drivers for the development of the business network, in various industries. The TRANSPORT EXPO showed that the interest on the part of the trade visitors was great, which reached the number of total 5,000. A total of 30 direct exhibitors were included in the group of brands - participants, and 45 brands from the country, as well as regional and world names in the world of transport and logistics, took part in the 2023 edition of the TRANSPORT EXPO.

МАРАТОН И СПОРТ ЕКСПО / MARATHON & SPORT EXPO 2023

За 19. издание на најголемата спортска манифестација во државата, Виз Ер Скопски Маратон, од 29.-30.09.2023 година во СЦ Јане Сандански се реализираше Маратон и Спорт Експо 2023, во општина Аеродром во Скопје. Од 29.-30.09.2023 сите тркачи односно учесници на Виз Ер Скопски Маратон имаа можност да ги подигнат своите стартни пакети во Спортскиот Центар Јане Сандански, за време на традиционалното Маратон и Спорт Експо, односно од 10 до 20 часот. Настанот беше преточен во мини спортски саем, кадешто дел од партнерите на манифестацијата и други заинтересирани компании ги претставија своите производи, покрај подигнувањето на стартните пакети како можност. Во сабота вечер, на 30.09.2023 г. во 19 часот, заедно во соработка со Италијанската Амбасада во Скопје, се реализираше и една мала забава, „Pasta Party“, којашто е вообичаена за сите маратони во светот. Еден купон за паста беше во износ од симболични 100 денари, а сите собрани средства беа собрани за во хуманитарни цели, во здружението „Проект Среќа“. Присутните на „Pasta Party“ ги забавуваше легендарниот ДЈ Ерик Фокс. Подигнувањето на пакетот беше можно само со приложен документ за идентификација или потврден мејл од пријавата, а на 1ви октомври 2023 во недела, на денот на трките, беше посочено дека нема да биде овозможено издавање на стартни пакети. --- For the 19th edition of the largest sports event in the country, Wizz Air Skopje Marathon, from 29.09.-30.09.2023, the Marathon and Sport Expo 2023 was held at SC Jane Sandanski, in the municipality of Aerodrom in Skopje. From September 29-30, 2023, all runners or participants of the Wizz Air Skopje Marathon had the opportunity to pick up their race packages at the Jane Sandanski Sports Center, during the traditional Marathon and Sport Expo, from 10 a.m. to 8 p.m. The event also known as Race Package Pick-up, was transformed into a mini sports fair, where some of the event's partners and other interested companies presented their products, in addition to picking up the race packages. On Saturday evening, 30.09.2023 at 7pm, in cooperation with the Italian Embassy in Skopje, a small party, "Pasta Party", was held, which is common for all marathons in the world. One pasta coupon was in the amount of a symbolic 100 denars, and all collected funds were collected for humanitarian purposes, in the "Happiness Project" Association. The attendees of the "Pasta Party" were entertained by the legendary DJ Eric Fox. Picking up the package was only possible with an attached identification document or a confirmation email from the application, and on October 1, 2023, Sunday, the day of the races, it was indicated that it would not be possible to issue race packages.

bottom of page